BehandelovereenkomstNaam client:
Adres:
Woonplaats en telefoon:
Datum dat de behandelovereenkomst wordt afgesloten:

Vertrouwelijkheid van de consulten
 • De therapeut is gehouden aan de VBAG beroepscode.
 • De therapeut stelt de belangen van de client centraal in de therapie.
 • Inhoudelijke informatie vanuit het consult wordt alleen dan naar buiten gebracht als client daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.
 • Indien de therapeut het gewenst of noodzakelijk acht om informatie in te winnen of te verstrekken bij/aan bv huisarts, specialist, collega-therapeuten, zal zij dit met de client overleggen en zal zij de client daarvoor een toestemmingsformulier laten ondertekenen.
 • Client geeft toestemming tot informatie aan een eventuele waarnemer van de therapeut tijdens afwezigheid: Naam waarnemer lichaamsmassages: Marco Meeuwisse Naam waarnemer natuurgeneeskundige behandelingen: Brigitte Oosterlaan
 • Client heeft kennis genomen van het privacy document en gaat hiermee akkoord.

  Afspraken consulten
 • Vooraf zal de client geinformeerd worden over de kosten per behandeling.
 • De therapie is opgebouwd uit een aantal behandelingen, waaraan telkens vooraf een gesprek plaatsvindt.
 • Tijdens deze gesprekken wordt de vorige behandeling en de effecten geevalueerd en wordt in overleg besloten of de behandeling een vervolg zal krijgen
 • De duur van een behandeling is in samenspraak met de client.
 • Bij verhindering zal de client minimaal 24 uur van tevoren afzeggen (eventueel door een bericht op antwoordapparaat, voicemail, of telefonisch) anders mag de therapeut besluiten het volledige consult in rekening te brengen.

  Betaling en kosten
 • De kosten van de therapie hangen af van de duur van de behandeling en staan vermeld in de praktijk.
 • De betaling van de behandeling wordt in onderling overleg contant gedaan of kan per consult, uiterlijk binnen 14 dagen, worden overgemaakt.
 • Bij het niet nakomen van deze afspraak kan de behandelaar de wettelijke rente in rekening brengen.

  Vergoeding van de therapie
 • De lichaamsmassages worden niet door een zorgverzekeraar vergoed.
 • Voor de natuurgeneeskundige behandelingen geldt dat niet alle zorgverzekeraars de behandelingen vergoeden. Informeer altijd zelf voorafgaand aan het bezoek aan uw therapeut bij uw zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt.
 • Stuur ontvangen factuur altijd in. (Bewaar een kopie voor uzelf).
 • De therapeut heeft op haar facturen altijd haar VBAG- licentienummer, AGB-code, RBCZ-code en KvK-inschrijving vermeld. Ook staan de logo s van de RBCZ en de VBAG op de factuur afgedrukt

  Anamnese en dossier
 • De client verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
 • De client heeft het recht tot inzage, correctie, aanvulling, verwijdering of vernietiging in/van het eigen dossier.

  Verhindering behandelaar
  Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de behandelingen uit te voeren, zal zij voorstellen een collega-therapeut in haar plaats in te schakelen die de behandeling overneemt.
  In het geval dat client dit niet wenst te accepteren dient zij/hij dit schriftelijk aan de therapeut kenbaar te maken en eindigt deze overeenkomst per de datum van ontvangst van bedoeld schrijven aan de therapeut.
  Na beeindiging van de overeenkomst worden slechts de kosten van de consulten in rekening gebracht tot de eerder genoemde datum.

  Aansprakelijkheid
  De therapeut heeft een Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
  Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico.
  Bij geschillen met de therapeut kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie van de VBAG of Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). Uw behandelaar kan u hierover informeren.
  Verder kunt u het klachtenformulier bij de VBAG Ledenadministratie aanvragen, ledenadministratie@vbag.nl. Deze zorgt voor doorzending en zal de envelop niet openen als daarop Klachtencommissie is vermeld.

  Telefonisch spreekuur
  Als er gedurende de periode van therapie vragen c.q. opmerkingen zijn die de client (telefonisch) wenst te bespreken is er de mogelijkheid dat u op het antwoordapparaat naam en telefoonnummer inspreekt, waarna u zo spoedig mogelijk wordt teruggebeld.
  Voor gesprekken van meer dan 15 minuten zal 20,00 euro in rekening worden gebracht.

  Datum:
  Plaats: Heemstede
  Naam client:
  Handtekening client:

  Naam therapeut: Dieuwke Ram
  Praktijknaam: MassageHaarlem
  Handtekening therapeut: