Uw privacyVoor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg.
Uw dossier bevat persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • geboortedatum
 • geslacht
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

  Tevens bevat het aantekeningen over uw gezondheidstoestand, uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

  Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar, vraag ik een toestemmingsformulier te ondertekenen door beide ouders of voogd.

  Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

  Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus. Dit betekent onder meer dat ik maatregelen neem om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. MassageHaarlem deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze gegevens alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van MassageHaarlem gegevens verwerken, sluit MassageHaarlem een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. MassageHaarlem blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  De website van MassageHaarlem maakt geen gebruik van cookies.

  U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om uw persoonsgegevens in te zien
 • Het recht om uw gegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen of vernietigen. Dit kan alleen als de gegevens niet bewaard moeten blijven op grond van een wettelijke regeling.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring aan uw dossier
 • Het recht om in bepaalde gevallen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens
 • Het recht om de toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij MassageHaarlem een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens naar u of een ander te sturen. Echter ik geef deze informatie uitsluitend aan u persoonlijk af, zodat u deze zelf aan andere zorgverleners kunt geven.
 • Indien u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dat mondeling en schriftelijk kenbaar maken. MassageHaarlem zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren.

  De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met uw toestemming.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiele administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

  Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

  Deze gegevens in het clientendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.